<% Response.Redirect "/zhuanti/bkcs/index.shtml" %>